initiateur, initiatrice


nom masculin, nom féminin
(cl. 位 [wèi]) 倡导者 [chàngdáozhě]
 être l'initiateur d'un projet 是一项计划的倡导者 [shì yí xiàng jìhuà de chàngdáozhě]
 être l'initiateur de qqn en qqch 是某人在某方面的引导人 [shì mǒurén zài mǒu fāngmiàn de yíndǎorén]

Mots proches

Comment dit-on « 600 yuans » ?