haricot


nom masculin
四季豆 [sìjìdòu]
 semer des haricots 种四季豆 [zhòng sìjìdòu]
 récolter des haricots 采摘四季豆 [cǎizhāi sìjìdòu]
 haricot blanc 菜豆 [càidòu]
 haricot rouge 红豆 [hóngdòu]


  

haricots verts


nom masculin pluriel
嫩豆角 [nèn dòujiǎo]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction pour les mots suivants.

  • hěn bù hǎo