fabuleux, fabuleuse


adjectif
传说中的 [chuánshuōzhōng de]
 un animal fabuleux 一种传说中的动物 [yì zhǒng chuánshuōzhōng de dòngwù]
 une histoire fabuleuse 一个传说故事 [yí ge chuánshuō gùshi]

Mots proches