Identifiez-vous ou Créez un compte
  

face-à-face


nom masculin invariable
(cl. 场 [chǎng] ou 次 [cì]) 辩论 [biànlùn]
 un face-à-face politique 一次政治辩论 [yí cì zhèngzhì biànlùn]
 un face-à-face télévisé 一场电视辩论 [yì chǎng diànshì biànlùn]