expertise


nom féminin
(cl. 份 [fèn] ou 个 [gè] ou 项 [xiàng]) 鉴定 [jiàndìng]
 demander une expertise 要求做一份鉴定 [yāoqiú zuò yí fèn jiàndìng]

Mots proches

Voirplus

Regardez l'image et choisissez la bonne réponse :

  • Nǐ zěnme zhīfù ?