expérience


nom féminin
1.(pratique)
经验 [jīngyàn]
 avoir de l'expérience 有经验 [yǒu jīngyàn]
2.(essai)
实验 [shíyàn]
 une expérience de chimie 一次化学实验 [yí cì huàxué shíyàn]
 une expérience de vie commune 夫妻共同生活的一次尝试 [fūqī gòngtóng shēnghuó de yí cì chángshì]
 faire ou tenter une expérience 做一个实验 [zuò yí ge shíyàn]

Mots proches

Trouvez la phrase corespondant à l'image.