enveloppe


nom féminin
信封 [xìnfēng]
 une enveloppe à fenêtre 一个开窗信封 [yí ge kāi chuāng xìnfēng]
 une enveloppe timbrée 已贴邮票的信封 [yǐ tiē yóupiào de xìnfēng]
 mettre sous enveloppe 放进信封 [fàngjìn xìnfēng]

Mots proches