dense


adjectif
1.(touffu)
浓密的 [nóngmì de]
 un feuillage dense 浓密的树叶 [nóngmì de shùyè]
 une forêt dense 一片浓密的森林 [yí piàn nóngmì de sēnlín]
2.(épais)
浓厚的 [nónghòu de]
 un brouillard dense 一片浓雾 [yí piàn nóng wù]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Wǎnshàng jiàn !