congé


nom masculin
1.(arrêt de travail)
假日 [jiàrì]
 congé (de) maladie 病假 [bìngjià]
 congé (de) maternité 产假 [chǎnjià]
2.(vacances)
假期 [jiàqī]
 congés scolaires 学校放假 [xuéxiào fàngjià]
 congés payés 带薪休假 [dàixīn xiūjià]
 être en congé 在假期中 [zài jiàqī zhōng]
3.(renvoi)
解雇 [jiěgù]
 donner son congé à qqn 解雇某人 [jiěgù mǒurén]
 donner son congé à un locataire 通知房客解除合同 [tōngzhī fángkè jiěchú hétóng]
 prendre congé (de qqn) (向某人)告辞 [(xiàng mǒurén) gàocí]

Mots proches

Comment dit-on « 600 yuans » ?