confort


nom masculin
(commodité) 舒适程度 [shūshì chéngdù]
 confort d'un appartement 一个套房的舒适程度 [yí ge tàofáng de shūshì chéngdù]
 confort d'un vêtement 一件衣服的舒适程度 [yí jiàn yīfu de shūshì chéngdù]


  

confort


adjectif invariable
舒适的 [shūshì de]
 un hôtel tout confort 一家舒适的旅馆 [yì jiā shūshì de lǚguǎn]

Mots proches

Il est 16h50…