Identifiez-vous ou Créez un compte
  

cloche


nom féminin
1.(d'église)
[zhōng]
 les cloches sonnent midi 正午时分敲响钟声 [zhèngwǔ shífēn qiāoxiǎng zhōngshēng]
2.fam (personne stupide)
笨蛋 [bèndàn]


  

cloche


adjectif
fam (idiot) 笨的 [bèn de]
 elle est cloche, cette fille ! 这个女孩真够笨的! [zhè ge nǚhái zhēn gòu bèn de!]