choquant, choquante


adjectif
令人反感的 [lìngrén fángǎn de]
 attitude choquante 令人反感的态度 [lìngrén fángǎn de tàidù]
 propos choquants 刺耳的话 [cì'ěr de huà]
 image choquante 不堪入目的画面 [bùkān rùmù de huàmiàn]
 je ne trouve pas ça choquant 我不觉得这难以接受 [wǒ bù jué de zhè nányǐ jiēshòu]

Mots proches

Comment dit-on « 600 yuans » ?