chômage


nom masculin
1.(absence d'emploi)
失业 [shīyè]
 le chômage a augmenté 失业人数增加了 [shīyè rénshù zēngjiā le]
 mettre qqn au chômage 让某人失业 [ràng mǒurén shīyè]
 chômage technique 技术性失业 [jìshùxìng shīyè]
2.(allocation)
失业金 [shīyèjīn]
 toucher le chômage 领取失业金 [língqǔ shīyèjīn]
 elle touche le chômage depuis six mois 她已经领了半年失业金了 [tā yǐjīng lǐng le bànnián shīyèjīn le]

Mots proches