carnaval


nom masculin
狂欢节 [kuánghuānjié]
 le carnaval de Nice se déroule en février 尼斯的狂欢节在每年二月进行 [Nísī de kuánghuānjié zài měi nián èryuè jìnxíng]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Wǎnshàng jiàn !