Identifiez-vous ou Créez un compte
  

côte


nom féminin
1.ANAT
(cl. 根 [gēn]) 肋骨 [lèigǔ]
 se casser une côte 自己撞断一根肋骨 [zìjǐ zhuàngduàn yì gēn lèigǔ]
2.CULIN
(cl. 块 [kuài] ou 份 [fèn]) 排骨 [páigǔ]
 une côte de porc 一块猪排骨 [yí kuài zhū páigǔ]
 côte à côte 肩并肩地 [jiānbìngjiān de]  

côte


nom féminin
3.(pente)
[pō]
 monter/descendre une côte 上/下一个坡 [shàng/xià yí ge pō]
4.(littoral)
海岸 [hǎi'àn]
 une côte escarpée 一处陡峭的海岸 [yí chù dǒuqiào de hǎi'àn]
 la Côte d'Azur 蓝色海岸 [Lánsè Hǎi'àn]