brochette


nom féminin
1.(ustensile, plat)
(烤肉等用的)小铁扦 [(kǎoròu děng yòng de) xiǎo tiěqiān] ; (串在小铁扦上烤的)肉/鱼 [(chuàn zài xiǎo tiěqiān shàng kǎo de) ròu / yú]
 brochette de viande (cl. 串 [chuàn]) 烤肉串 [kǎoròu chuàn]
 manger des brochettes d'agneau 吃烤羊肉串 [chī kǎoyángròu chuàn]
2.fam (groupe)
一群 [yì qún]
 une brochette de candidats 一群候选人 [yì qún hòuxuǎnrén]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction de la phrase suivante :

  • Wǒ rènshi nǐ !