brocante


nom féminin
1.(marché)
(cl. 个 [gè]) 旧货市场 [jiùhuò shìchǎng]
 sur une brocante 在一个旧货市场 [zài yí ge jiùhuò shìchǎng]
2.(magasin)
(cl. 家 [jiā]) 旧货店 [jiùhuòdiàn]
 dans une brocante 在一家旧货店 [zài yì jiā jiùhuòdiàn]

Mots proches

Il est 8h15…