Identifiez-vous ou Créez un compte
  

avis


nom masculin
1.(opinion)
意见 [yìjiàn]
 j'aimerais connaître ton avis 我很想知道你的意见 [wǒ hěn xiǎng zhīdào nǐde yìjiàn]
 les avis sont partagés 意见有分歧 [yìjiàn yǒu fēnqí]
 changer d'avis 改变主意 [gǎibiàn zhǔyi]
 à mon avis 在我看来 [zài wǒ kànlái]
2.(notification)
通知 [tōngzhī]
 avis de tempête 暴风雨预报 [bàofēngyǔ yùbào]
 avis de recherche 寻人启事 [xúnrén qǐshì]