avertir


verbe transitif Conjugaison
1.(mettre en garde)
警告 [jǐnggào]
 je t'aurai averti ! 我可警告过你了! [wǒ kě jǐnggào guò nǐ le!]
2.(prévenir)
通知 [tōngzhī]
 avertissez-moi dès que possible 一有可能就通知我 [yì yǒu kěnéng jiù tōngzhī wǒ]
 avertir qqn de qqch 通知某人某事 [tōngzhī mǒurén mǒushì]
 il m'a averti de son arrivée 他通知了我他的到来 [tā tōngzhī le wǒ tāde dàolái]

Mots proches