av. J.-C.


(abr écrite de avant Jésus-Christ) 公元前 [gōngyuán qián]
 Rome aurait été fondée en 753 av. J.C. 罗马大约建于公元前753年 [Luómǎ dàyuē jiàn yú gōngyuán qián 753 nián]

Mots proches