ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

wach


Adjektiv
1. [nicht schlafend]   réveillé (f réveillée)
 wach halten [Person]   maintenir en éveil
 die Erinnerung an jn/etw wach halten   garder la mémoire de qqn /qqch
 wach liegen   rester éveillé (f éveillée)
 wach sein   être réveillé
 jn wach machen   réveiller qqn
 wach werden   se réveiller
2. [rege]   vif (f vive)


  

wach


Adverb
[rege]   avec intérêt

Mots proches