ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

heranmachen


  

sich heranmachen


reflexives Verb
 sich an etw (A) heranmachen   se mettre à qqch
 sich an jn heranmachen (umgangsprachlich) (figurativ) (abwertend)   draguer qqn


Mots proches

Comment dit-on « soixante-dix-huit » ?