ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

flüssig


Adjektiv
1. [gen]   liquide
[Metall, Butter]   fondu (f fondue)
2. [Stil, Ausdruck]   aisé (f aisée)
[Verkehr]   fluide
3. [zahlungsfähig]
 nicht flüssig sein   ne pas avoir d'argent


  

flüssig


Adverb
[sprechen]   couramment

Mots proches

Comment dit-on « Je voudrais un verre d'eau. » ?