ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

beeilen

[bəˈailən]

  

sich beeilen


reflexives Verb
  Conjugaison se dépêcher
 sich beeilen, etw zu tun   se dépêcher de faire qqch
 sich mit dem Essen beeilen   se dépêcher de manger


Mots proches