ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

ausströmen

( perf hat/ist ausgeströmt )
transitives Verb Conjugaison (hat)
  Conjugaison dégager

  

ausströmen

( perf hat/ist ausgeströmt )
intransitives Verb Conjugaison (ist)
 aus etw ausströmen   s'échapper de qqch

Mots proches