ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

anstatt


Konjunktion
  au lieu de

  

anstatt


Präposition (+ Genitiv)
  au lieu de, à la place de

  

anstatt dass


Konjunktion
(umgangsprachlich)   au lieu que (+ subjonctif)
 anstatt dass es Lachs gab, mussten wir uns mit Forellen zufrieden geben   à défaut de saumon, on a dû se contenter de truites


  

anstatt zu


Konjunktion
  au lieu de


Mots proches