ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

Traduction de anhängen

  

anhängen

transitives Verb Conjugaison
 1. [ankoppeln]
    etw an etw (A) anhängen
  1. [Waggon]   accrocher qqch à qqch
  2. [Anhänger]   attacher qqch à qqch
 2. [hinzufügen]
    etw an etw (A) anhängen   ajouter qqch à qqch
 3. [anlasten]
    jm etw anhängen   mettre qqch sur le dos de qqn
  

anhängen

intransitives Verb Conjugaison
(unregelmäßig)
  einer Sache (D) anhängen   être adepte de qqch

Mots proches