ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

Geschmack

( pl Geschmäcke oder Geschmäcker )
der
  goût m
 jd hat Geschmack   qqn a du goût
 an etw (D) Geschmack finden (können)   prendre goût à qqch
 auf den Geschmack kommen   y prendre goût

Mots proches

Que veut dire le mot genau ?