ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

Traduction de Fett

  

Fett

(pl Fette)
das
  1. [zum Kochen]    matière f grasse
  2. (ohne Plural) [im Körper]    graisse f
      Fett ansetzen   faire du lard
      sein Fett weghaben (umgangsprachlich & figurativ)  avoir son compte

Mots proches