ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

Bausch

( pl Bausche oder Bäusche )
der
 Bausch Watte   tampon m d'ouate oder de ouate
 in Bausch und Bogen (figurativ)   en bloc

Mots proches

Karin commande une forêt-noire et un verre de vin, à savoir :