Identifiez-vous ou Créez un compte

  

peripher


Adjektiv
[gen, EDV ]   peripheral

  

peripher


Adverb
1. [am Rande]   on the periphery
2. (geh) [zweitrangig]   peripherally