ALLEMAND
ANGLAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

  

enttäuscht


Adjektiv
  disappointed
[Hoffnungen]   dashed
 von oder über etw (A) enttäuscht sein   to be disappointed with sthg
 von jm enttäuscht sein   to be disappointed in oder with sb

  

enttäuscht


Adverb
  disappointed

Mots proches

Comment dit-on « Salut ! Ça va ? » ?