ALLEMAND
ANGLAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

  

Blech

( pl Bleche )
das
1. [Metall]   sheet metal
2. [Backblech]   baking sheet (UK), cookie sheet (US)
3. (fam) [Unsinn]   rubbish
 Blech reden   to talk rubbish


Mots proches

Comment dit-on « cinéma » ?