Wu Jiang

Rivière de la Chine méridionale, affluent du Yangzi Jiang ; 800 km. (Bassin de 88 000 km2.)