Taihu

Lac de Chine, près du bas Yangzi Jiang ; 2 200 km2.