Wittiza

(?-709 ou 710), roi des Wisigoths d'Espagne (702-709 ou 710).