Schiste

Schiste

Schiste

Schiste taillé en ardoise.

© O. Ploton / Larousse