Sahara

Sahara

Sahara

Paysage de dunes au Sahara.

Ph. © Boissou / Photomedia