Pink Floyd

Pink Floyd

Pink Floyd

Le groupe de rock anglais Pink Floyd.

Ph. © Timoty White / Onyx / Stills