David Hilbert

David Hilbert

David Hilbert

David Hilbert, mathématicien allemand.

Ph. Coll. Archives Larousse