Anton Tchekhov et Maksim Gorki

Anton Tchekhov et Maksim Gorki

Anton Tchekhov et Maksim Gorki

Anton Tchekhov et Maksim Gorki.

Ph. Coll. Archives Larbor