Shakuntala ou Çakuntala

Dans l'épopée indienne du Mahabharata, fille du roi kshatriya Vishvamitra et de l'apsara Menaka.