vol


nom masculin
1.(d'un oiseau)
[fēi]
 l'oiseau prend son vol 鸟类飞翔 [niǎolèi fēixiáng]
2.(traversée d'un avion)
飞行 [fēixíng]
 il faut compter 8 heures de vol 要经过8小时的飞行 [yào jīngguò 8 xiǎoshí de fēixíng]
3.(avion)
(cl. 次 [cì]) 航班 [hángbān]
 mon vol a été annulé 我的航班被取消了 [wǒde hángbān bèi qǔxiāo le]
4.(groupe d'oiseaux)
鸟群 [niǎoqún]
 un vol d'oies sauvages 一群大雁 [yì qún dàyàn]
5.(délit)
偷盗 [tōudào]
 commettre un vol 偷盗 [tōudào]
 être victime d'un vol 被偷盗者 [bèi tōudàozhě]

Mots proches

Il est 16h50…