vieillir


verbe intransitif Conjugaison
1.(devenir vieux)
变老 [biànlǎo]
 ma mère a beaucoup vieilli 我母亲老了许多 [wǒ mǔqin lǎo le xǔduō]
2.(vin)
变陈 [biànchén]
 ce vin a bien vieilli 这酒变陈了许多 [zhè jiǔ biànchén le xǔduō]


  

vieillir


verbe transitif Conjugaison
(faire paraître plus vieux) 使……显老 [shǐ… xiǎn lǎo]
 cette robe te vieillit 这条连衣裙使你显老 [zhè tiáo liányīqún shǐ nǐ xiǎn lǎo]

Mots proches

Vous avez soif ? Vous commandez...