vidéo


nom féminin
1.(système)
录像 [lùxiàng]
 un film tourné en vidéo 一部用录像拍的电影 [yí bù yòng lùxiàng pāi de diànyǐng]
2.(cassette)
(cl. 部 [bù] ou 个 [gè]) 录像片 [lùxiàngpiàn]
 regarder une vidéo 看一部录像片 [kàn yí bù lùxiàngpiàn]


  

vidéo


adjectif invariable
录像的 [lùxiàng de]
 une cassette vidéo 一盘盒式录像带 [yì pán héshì lùxiàng dài]

Mots proches

Que veut dire le verbe zǒu ?