vexer


verbe transitif Conjugaison
使……恼火 [shǐ… náohuǒ]
 tu as vexé ton ami en n'allant pas à sa fête 你没有去参加你朋友的宴会,这使他很恼火 [nǐ méiyǒu qù cānjiā nǐ péngyou de yànhuì, zhè shǐ tā hěn náohuǒ]


  

se vexer


verbe pronominal Conjugaison
生气 [shēngqì]
 se vexer pour un rien 为区区小事生气 [wèi qūqū xiǎoshì shēngqì]

Mots proches

Observez l'image et cochez le verbe approprié.