Identifiez-vous ou Créez un compte
  

transport


nom masculin
运输 [yùnshū]
 un moyen de transport 一种运输工具 [yì zhǒng yùnshū gōngjù]
 le transport aérien 空运 [kōng yùn]
 le transport ferroviaire 铁路运输 [tiělù yùnshū]
 le transport maritime 海运 [hǎi yùn]
 le transport routier 公路运输 [gōnglù yùnshū]
 les transports en commun 公共交通 [gōnggòng jiāotōng]
 prendre les transports en commun 乘坐公共交通工具 [chéngzuò gōnggòng jiāotōng gōngjù]