Identifiez-vous ou Créez un compte
  

transfigurer


verbe transitif Conjugaison
使……改变面貌 [shǐ… gǎibiàn miànmào]
 l'amour l'a complètement transfiguré 爱情让他完全变了样 [àiqíng ràng tā wánquán biàn le yàng]
 le printemps a transfiguré la nature 春天使大自然改变了面貌 [chūntiān shǐ dàzìrán gǎibiàn le miànmào]