Identifiez-vous ou Créez un compte
  

tombe


nom féminin
1.(fosse)
(cl. 座 [zuò]) 坟墓 [fénmù]
 aller sur la tombe de qqn 去某人的墓前 [qù mǒurén de mù qián]
 fleurir une tombe 在墓前摆放鲜花 [zài mù qián bǎifàng xiānhuā]
2.(pierre tombale)
(cl. 块 [kuài]) 墓碑 [mùbēi]
 un nom est gravé sur la tombe 一个名字刻在了墓碑上 [yí ge míngzi kè zài le mùbēi shàng]