tissu


nom masculin
1.(étoffe)
布料 [bùliào]
 un tissu d'ameublement 一种装饰布料 [yì zhǒng zhuāngshì bùliào]
 un tissu synthétique 一种合成布料 [yì zhǒng héchéng bùliào]
 une nappe en tissu 一块布桌布 [yí kuài bù zhuōbù]
 acheter six mètres de tissu 买六米布 [mǎi liù mǐ bù]
2.BIOL
组织 [zǔzhī]
 le tissu musculaire 肌肉组织 [jīròu zǔzhī]
 le tissu osseux 骨组织 [gǔ zǔzhī]

Mots proches

Observez l'image et répondez à la question.

  • De quelle ville s'agit il ?